Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
 

Сүре 114 «ан-нааас»

бисми-лляяhи-ррах̣маани-ррах̣ииим

 1. к̣уль-аʿууз̱у-бираббин-нааас


 2. мяликин-нааас


 3. иляяhин-нааас


 4. минн-шарриль-васваасиль-х̮аннааас


 5. алляз̱ии-йувасвису-фии-с̣удуурин-нааас


 6. миналь-джин-нати-ван-нааас
 
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға