Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 46 «Ахқаф»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Ұғымын Алла (Т.) біледі.


2 Бұл Кітап тым үстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді.


3 Көктер мен жерді ері екі арасындағыларды шындық бойынша, бір мерзім белгілеп қана жараттық. Ал сондай қарсы болгандар, ескертілген нәрседен жалтаруда.


4 (Мұхаммед Ғ.С.) оларга: "Алладан өзге шоқынған нәрселеріңді көрдіңдер ме? Олар жер жүзінде не жаратты, маған көрсетіңдерші. Немесе олардың көктерде ортақтыгы бар ма? Егер шыншыл болсаңдар, маған бүдан бүрынғы бір кітап яки ғылми деректер келтіріңдер" де.


5 Алладан өзге қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан кім залымырақ? Әрине табынғандары олардың жалбаруларынан хабарсыз.


6 Адамдар жиналған кезде, оларға табынғандары дүшпан болып, олардың өздеріне қглшылық қылғандықтарына қарсы шыгады. (19-С. 80-81-А.)


7 Оларға ап-ашық аяттарымыз оқылған кезде, сондай өздеріне келген шындыққа қарсы болғандар: "Мынау ашық бір сиқыр" дейді.


8 Немесе олар: "Оны өзі жасады" дей ме? (Мгхаммед Ғ.С.): "Мтбада өзім жасаған болсам, сонда мені Алладан еш қорғай алмайсыңдар. Алла, ол жөнде не көкігендеріңді жақсы біледі. Сондай-ақ Ол, мені мен сендердің арамызға куәлікте жетіп асады. Және Ол, тым жарылқаушы, ерекше мейірімді" де.


9 (Мұхаммед Ғ.С.) оларга: "Мен елшілердің тұңғышы емеспін. Сондай-ақ маған әрі сендерге не істелетінін де білмеймін. Өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. Және ашық бір ескертуші ғанамын" де.


10 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Көрдіңдер ме? Егер де Құран Алланың қасынан болып, сендер оған қарсы болсаңдар; сондай-ақ Израил үрпақтарынан бір куә, осы сияқты (Тәурат) ға қуә болып, кейін иман келтірсе де сендер менмесісеңдер, күдіксіз Алла залым елді тура жолға салмайды."


11 Сондай қарсы келгендер, иман келтіргендер үшін: "Егер (бүл дінде) игілік болса еді, олар бізден озбас еді. (Алдымен біз Мүсылман болар едік.)" деді. Онымен де тура жол таппағандықтан: "Бүл көне бір өтірік" деседі.


12 Құраннан бүрын жолбасшы әрі игілік түрінде Мүса (Ғ.С.) ның кітабы бар еді. Міне осы Құран зүлымдық қылгандарға ескерту, жақсылық істеушілерді қуанту үшін арап тіліндегі растаушы бір Кітап.


13 Күдіксіз сондай: "Раббымыз Алла" деп, сосын түп-тура кеткендер, оларға; хауіп-қатер жоқ. Әрі олар күйінбейді.


14 Міне осылар жаннаттық. Ғамалдарының бодауы түрінде онда мәңгі қалады.


15 Адам баласына, әке-шешесіне жақсылық істеуді нүсқадық. Өйткені шешесі оны зорға көтеріп, әреқ босанады. Сондай-ақ оған жүкті болу, (сүттен) айыру отыз ай. Ақыр ол, ержетіп, қырық жасқа үласқан кезде: "Раббым! Өзіме әке-шешеме берген ныгметтеріңе шүкірлік етуімді, өзің разы болатын түзу ғамал істеуімді маган нәсіп ете көр! Менің үрпақтарымды да түзелт. Шын мәнінде, мен тәубе қылдым. Әрине мен бой үсынушыларданмын" деді.


16 Міне бүлар, Біз жақсы ғамалдарын қабыл етіп, жамандықтарын кешіретін жаннаттықтардың ішінде болады. БҮЛ, оларга етілген шынайы уәде.


17 Ал енді әлде кім, әке-шешесіне: "Түь! Екеуін де мені қайта тірілтіп, шығумен қорқытасыңдар ма? Расында менен бүрын қаншалаған нәсілдер өтіп кетті. (Олар тірілмеді)" деді. Әке-шешесі Аллаға жалбарынып: "Саған нендей өкініш! Иман келтір. Күдіксіз Алланың уәдесі хақ" дегенде, ол: "Бүл, бүрынғылардың гана ертегісі" деді.


18 Міне осылар, бүрынғы өтіп кеткен, өздеріне делінген сөз бойынша азапқа душар болган жындар мен адамдар тобынан болады.


19 Әркімнің ғамалы бойынша дәрежелері бар. Сондай-ақ өздеріне гамалдарының бодауы толық беріледі де оларға әділетсіздік етілмейді.


20 Сондай қарсы болғандар, отқа төндірілген күні: "Дүние тіршілігінің қызығын көріп, одан пайдаландыңдар. Ал енді бүгін жер жүзінде орынсыз менменсіп, бүзақылық қылғандықтарың себепті қорлаушы азаппен жазаланасыңдар" (делінеді.)


21 (Мұхаммед Ғ.С.) Ғад елінің туысын (Ћүд Ғ.С. ды) есіңе ал; сол уақытта Ахқафтагы еліне ескерткен еді. Расында одан бүрын да кейін де ескертушілер өткен еді. Ол, еліне: "Алладан басқаға қүлшылық қылмаңдар. Шын мәнінде мен сендерге (келетін) зор күннің азабынан қорқамын" (деді.)


22 Олар: "Сен, бізді тәңірлерімізден айныту үшін келдің бе? Мүбада шын айтушылардан болсаң, дереу бізге, бопсалаған нәрсеңді келтір" деді.


23 "Шын мәнінде мәлімет Алланың қасында. Мен сендерге менімен жіберілген нәрсені жалғастырып, отырмын. Дегенмен сендерді надан ел көремін" деді.


24 Сонда олар, апатты, ойпаттарына қарай жайылып, келе жатқан бүлт түрінде көрген сәтте: "Бүл бізге жаңбыр жаудыратын бүлт" деді. (Ћүд Ғ.С.): "Жоқ, ол, сендердің асыға тілегендерің; ішінде жан түршігерлік азабы бар бір боран" (деді.)


25 Раббыңның әмірімен әр нәрсені тас-талқан қылады. Сонда олардың жүрттарынан басқа еш нәрсе көрінбей қалады. Қылмысты елге осылай жаза береміз.


26 Расында оларға, сендерге берген мүмкіншілікті берген едік. Сондай-ақ оларга есту, көру және ойлау қабілетін берген едік. Бірақ олардың қүлақтары, көздері және жүректері ешбір пайда бермеді. Өйткені олар, Алланың аяттарына қарсы келетін еді. Олардың мазақтаган нәрселері бастарына жетті.


27 Расында маңдарыңдағы кенттерді жоқ еттік. Райдан қайтуларың үшін аяттарды егжей-тегжейлі түсіндірдік.


28 Сонда Алладан өзге, Оған жақындық үшін жасап алган тәңірлері өздеріне неге болыспады. Керісінше олардан гайып болып кетті. Осы, олардың өтіріктері және жасавдылары.


29 (Мұхаммед Ғ.С.) Сол уақытта саган жындардан Құран тыңдайтын бір топты келтірген едік. (Мұхаммед Ғ.С. Тайып пен Меккенің арасындагы "Нахла" ойпатында таң намазында Құран тыңдауға жындар келген.Б.Ж.М.Р.К.) Олар жетіп келген сәтте: "Үндемеңдер" десті. Сонда оқылуы біткен кезде, елдеріне ескертуші болып қайтты.


30 Олар: "Әй еліміз! Шын мәнінде біз Мүса (Ғ.С.) дан кейін түсірілген алдынгыны растаушы, сондай-ақ шындыққа және тура жолға салатын бір Кітап тыңдатық" деді.


31 "Әй халқымыз! Алланың шақырушысын (Мұхаммед Ғ.С. ды) қабылдаңдар. Және Аллаға иман келтіріңдер. Күнәларыңды жарылқап, күйзелтуші азаптан қоргайды..."


32 Әлде кім Алланың шақырушысын қабылдамаса да жер жүзінде Алланы осалдата алмайды. Әрі оган, Одан өзге болысушы да болмайды. Міне осылар ашық адасуда.


33 Олар көрмей ме? Шәксіз Ол сондай Алла, көктер мен жерді жаратты. Сондай-ақ оларды жаратқанда болдырмаған Алланың өліктерді тірілтуге шамасы келеді. Әрине Оның әр нәрсеге күші толық жетуші.


34 Сондай кәпірлер, отқа әкелінетін күні, оларға: "Осы шындық емес пе екен?",- (делінеді) Олар: "Әрине Раббымызға серт" дейді. Сонда оларға: "Қарсы келгендіктерің себепті азапты татыңдар" делінеді.


35 (Мұхаммед Ғ.С.) пайғамбарлардан майталмандар, сабыр еткендей сабыр ет. Олар үшін асықпа; олар өздеріне уәде етілгенді, көрген күні, дүниеде күндізден бір дем ғана түрғандай білінеді. БҮЛ бір үқтыру. Бүзақы ел гана жоқ етіледі.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға