Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 39 «Зүмәр»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 БҮЛ Қітаптың түсірілуі, тым үстем, аса дана Алла (Т.) дан.


2 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саган бүл Кітапты бір шындықпен түсірдік. Сонда Аллаға дінді нағыз арнап, қүлшылық қыл.


3 Көңіл бөліңдер! Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос түтқандар: "Біз бүларға, Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз" (дейді.) Күдіксіз олардың араларындағы таласқан нәрселеріне Алла (Т.) үкім береді. Расында Алла, кім өтірікші, өте қарсы болса, оны тура жолға салмайды.


4 Егер Алла бала иемденуді қаласа еді, жаратқаньгаан тілегенін таңдар еді. Ол одан пәк. Ол Алла жалғыз, өте үстем.


5 Көктерді, жерді шындық бойынша жаратты. Түнді күндізге айналдырады, күндізді ттнге айналдырады және күн мен айды меңгереді. Әрбірі белгілі бір мерзімге дейін жүріп түрады. Абайлаңдар! Ол тым үстем, аса жарылқаушы.


6 Алла (Т.) сендерді бір кісіден жаратты. Сосын одан жүбайын жаратты. Тағы сендер тшін иалдардан (ттйе, сиыр, қой, ешкі.б-С. 143-А.) сегіз ттр пайда қылды. Және сендерді аналарыңның ішіндегі (қүрсақ, жатыр, қағанақ) тш қараңғылықта бір жаратылыстан кейін бір жаратылыспен жаратты. (22-С. 5-А. 23-С. 14-А.) Міне осы Раббыларың Алла (Т.) Патшалық Оған тән. Одан басқа еш тәңір жоқ. Қайтып бтрылып барасыңдар?


7 Егер қарсы келсеңдер, сонда Алла сендерден мүңсыз. Қтлдарының қарсылығын гнатпайды. Егер шткірлік етсеңдер, сендерге разы болады. Ешбір Күнәкар, басқаның Күнәсын көтермейді. Сосын қайтар жерлері Раббылары жақ. Сонда сендерге істеген істеріңді түсіндіреді. Өйткені, Алла көкіректегілерді толық біледі.


8 Қашан адаи баласына бір таршылық келсе, Раббына жалбарып, Оған бейім ынта байқатады. Сосын қашан Алла оған бір игілік берсе, бүрынғы Оған жалбарғанын үмытады да жолынан адастыру үшін Аллаға теңдес жасайды. (Мүхаимед Г.С.) оларға: "Қарсылыгыңмен біраз мәз бола түр. Сөз жоқ сен тозақтықсың" де.


9 (Ал осылар,) бой үсынып, түи ішінде сәжде етіп, тіке түрып, сондай-ақ ақиреттен қорқып Алланың рахметінен үиіт еткен кісі сияқты ма? (Мүхаииед Г.С.) оларға: "Білгендер мен білмегендер тең бола ма?",- де. Шын иәнінде ақыл иелері ғана үгіт ала алады.


10 (Мұхаммед Ғ.С.): "Әй иман келтірген қүлдарыи! Раббыларыңнан қорқыңдар! БҮЛ дүниеде жақсылық істегендерге жақсылық бар. Алланың жері кең. Шын мәнінде сабыр етушілерге сыйлықтары есепсіз орындалады" деп айт.


11 (Мұхаммед Ғ.С.): "Шәксіз мен дінді нағыз Аллаға арнап, қтлшылық қылуға бгйрылдым." де.


12 "Сондай-ақ бой тсынушылардың алды болуға бүйрылдым"


13 "Шынында мен Раббыма қарсы келсем, үлы күннің азабынан қорқамын" де.


14 "Дінімді нагыз Аллаға арнап қүлшылық қылаиын" де.


15 "Сендер Алладан өзге қалағандарыңа табыныңдар. Расында, зиянга үшырағандар, қиямет күні өздерін де үй-іштерін де зиянға үшыратқандар болады. Сақ болыңдар! Міне осы анық зиянға үшырағандык" де.


16 Олардың үстерінде де оттан түнектер; астарынан да түнектер болады. Міне Алла қүлдарын осы арқылы қорқытады. Әй қүлдарым! Менен қорқыңдар.


17 Сондай бүттан, оларға табынудан аулақ болғандар, сондай-ақ Аллага ынтамен бой үсынғандар, олар үшін қүаныш бар. сонда қүлдарымды шүйіншіле.


18 Сондай сөзге қүлақ салып, сонда оның ең көркеміне ілесетіңдер, міне солар, Алла өздерін тура жолға салғандар. Ал міне солар, ақыл иесі.


19 (Мұхаммед Ғ.С.) өзіне азап лайық болу сөзі бекіген біреуді және тозақтагы біреуді сен қүтқарасың ба?


20 Раббыларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер агатын қабат-қабат салынган сарайлар бар. БҮЛ Алланың уәдесі, Алла (Т.) уәдесінен таймайды.


21 Көрмейсің бе? Алла көктен жаңбыр жаудырып, оны жер жүзіндегі қайнарларға салды. Сосын ол арқылы түрлі-түсті егіндер шығарды. Сосын қуқыл тартып, оның саргайғанын көресің. Сосын оны қоқымга айналдырады. Бүнда ақыл иелеріне үгіт бар.


22 Алла (Т.) әлде кімнің көкірегін Ислам тшін ашса, сонда ол, Раббы тарапынан нұр үстінде емес пе? Жүректері Алланы еске алудан қатайғандар қүрысын! Міне олар, ашық адасуда.


23 Алла (Т.); аяттары бір-біріне тқсас қайталанып отыратын, сөздің ең көркемін Кітап ттрінде түсірді. Одан Алладан қорыққандардың ттктері трпиеді. Сосын олардың терілері, жүректері Алланың зікіріне жүмсайды. Бұл (Қтран) Алланың тура жолы. Онымен кікді қаласа, тура жолға салады. Алла әлде кіиді адастырса, сонда оган тура жол көрсетуші болмайды.


24 Қиямет күні, жтзін жаиан азаптан қоруға тырысқан кісі қандай?... Залымдарға: "Істегендеріңнің жазасын татыңдар" делінеді


25 Олардан бүрынғылар да жасынға шығарған. Сонда оларга кттпеген жерден апат келген.


26 Егер олар білген болса, Алла оларға дтние тіршілігінің қорлығын тарттырган. Әрине ахирет азабы тағы зор.


27 Расында Біз Бұл Қүранды адам баласына әр ттрлі мысалды, олар тгіт алу тшін келтірдік.


28 БҮЛ мүлтіксіз бір арапша Қүран. Әрине олар сақсынар.


29 Алла бір мысал берді: Өзара шығыса алмаган ортақтардың меншігіндегі біреумен бір адамның меншігіндегі біреу; мысалда, екеуі тең бе? Барлық мақтау Аллага лайық. Бірақ олардың көбі түсінбейді.


30 (Мұхаммед Ғ.С.) шынында сен де өлесің. Олар да өледі.


31 Сосын сендер, қиямет күнінде Раббыларыңның хтзырында дауласасыңдар.


32 Ал енді Аллаға өтірік айтқан, сондай-ақ өзіне шындық келген кезде, оны жасынға шыгарган біреуден залымырақ кім бар? Қарсы келушілерге тозақта орын бар емес пе?


33 Сондай шындықты әкелген және оны мойындаған міне солар; тақуалар.


34 Оларға Раббыларының қасында қалағандары бар. Жақсылық істеу ші л ерд ің сыйлықтары осы.


35 Өйткені Алла (Т.) олардың істеген істерінің жаманын жояды да оларды істеген істерінің ең жақсысымен сыйлайды.


36 Алла қүлына жеткілікті емес пе? (Мұхаммед Ғ.С.) олар сені Алладан өзгелермен қорқытады. Кімді Алла адастырса, оған тура жол көрсетуші жоқ.


37 Ал кімді Алла тура жолға салса, сонда оны адастырушы жоқ. Алла (Т.) өте үстем, өш алу ктшіне ие емес пе?


38 (Мұхаммед Ғ.С.) расында олардан: "Көктерді жерді кім жаратты" деп сүрасаң, әрине олар: "Алла" дейді. "Көрдіңдер ме? Егер Алла маган бір зиян беруді қаласа, Алладан өзге шоқынғандарың Оның апатын айықтыра ала ма? Немесе Алла маған бір игілік қаласа, олар Оның игілігін тоса ала ма?",- де. "Алла маған жетеді. Тәуекел етушілөр Оган тәуекел етсін" де.


39 (Мұхаммед Ғ.С.): "Әй елім! Өз орындарыңда істей беріңдер. Әрине мен де істеймін. Жақында білесіңдер" де.


40 "Қорлаушы азап кімге келеді? Үстіне түрақты азап түсетін кім? (Жақында білесіңдер" де.)


41 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саған Қүранды адам баласы тшін пшндық бойынша түсірдік. Сонда кім тура жолға түссе, өзі үшін. Ал кім адасса, ол өз зиянына. Сен оларға кепіл емессің.


42 Өлер уақытта жанды Алла алады. Сондай-ақ өлмегендердің жанын үйқыда алады. (Сезім қабілеттері тоқтайды.) Сосын өлуіне үкім берілгендердікін тоқтатады да басқалардікін белгілі бір мерзімге дейін жібереді. Сөз жоқ, мүнда түсінетін елге ғибраттар бар.


43 Немесе олар Алладан өзгені шапағатшы етіп алды ма? (Мұхаммед Ғ.С.): "Егер олар өш нәрсеге ие болмаса да әрі еш нәрсені түсінбесе де ме?",- де.


44 (Мұхаммед Ғ.С.): "Барлық шапагат Алла үшін. Көктер мен жердің иелігі Онікі. Сонсоң Ол жаққа қайтарыласыңдар" де.


45 Бір Алла зікір етілсе, ахиретке сенбегендердің жүректері жиренеді. Ал қашан Алладан өзгелер зікір етілсе, олар куанады.


46 (Мұхаммед Ғ.С.): "Әй көктерді және жерді жаратушы, көрнеу, көместі білуші Алла! Қайшылыққа түскен нәрселерде қүлдарыңның арасына Сен төрелік етесің" де.


47 Егер біртүтас жер жүзінде болған нәрселер және онымен бірге сондай тағы залыидардікі болса еді, қиямет күнінің қатты азабынан (қүтылу үшін) оны төлеуге берер еді. Олар, Алла тарапынан еш кттпеген нәрселерді көреді.


48 Оларга істеген жамандықтары мәлім болады. Әрі олардың ажыуалаган нәрселері өздерін баурап алады.


49 Адам баласына бір қиыншылық душар болса, Бізге жалбарадьі. Сосын оған жанымыздан бір игілік берген сәтте: "Бүл маган білгіштігіме ғана берілді" дейді. Жоқ олай емес, ол бір сынақ. Бірақ олардың көбі түсінбейді.


50 Расында олардан бүрынғылар да соньі айтқан болатын. Бірақ олардың істегендері кәдеге жарамады.


51 Сонықтан олардың кесірлері өздеріне тиеді. Сондай-ақ олардан залым болғандардың сүмдығы жедел өз бастарына жетеді. Олар Алланы осалдата алмайды.


52 Олар білмей ме? Расында Алла (Т.) кімді қаласа, оның несібесін кеңітеді де тарайтады. Сөз жоқ, осыларда сенген ел үшін өнегелер бар.


53 (Мұхаммед Ғ.С.): "Әй өздеріне зиян қылған қүлдарым! Алланың рахметінен күдер үзбеңдер. Алла біртүтас күнәларды жарылқайды. Өйткені Ол тым жарылқаушы, төтенше мейірімді" де.


54 "Өздеріңе апат келуден бүрын Раббыларыңа қайтыңдар, Оган бой үсыныңдар. Кейін жәрдем көре алмайсыңдар."


55 "Сендерге > кенеттен, хабарсыз азап келуден бұрын өздеріңе түсірілген жақсы нәрсеге еріңдер!"


56 Біреудің: "Алла туралы кемшілік еткендігіме және мазақтаушылардан болғандығыма маған нендей өкініш" • дейтін (күнді еске алыңдар.)


57 Немесе: "Егер Алла, мені тура жолға салса еді, әрине мен тақуалардан болар едім" (дейтүғын.)


58 Не олар азапты көрген сәтте: "Әттеген-ай! Маған қайта қайту болса еді, оонда жақсылық істеушілерден болар едім" (цейтүғын ктннен сақтаныңдар.)


59 "Олай емес, расында саған аяттарымыз келді де оны жасынға шығардың. Сондай-ақ менменсіп, қарсы келгендерден болдың" (делінеді.)


60 (Мұхаммед Ғ.С.) қиямет күні Аллаға өтірік айтқандардың беттері қап-қара болғанын көресің. Менменсігендердің орны тозақ емес пе?


61 Алла (Т.) тақуаларды табысты болғандықтары себепті қттқарады. Оларга жаиандық тиіспейді де олар ктйзелмейді.


62 Алла (Т.) әр нәрсеге кепіл.


63 Көктер мен жердің кілттері Оның иелігінде. Алланың аяттарына қарсы келгендер, міне солар; зиянга тшыраушылар.


64 (Мұхаммед): "Маган Алладан басқаға қтлпшлық қылуды бтйырасыңдар ма? Әй надандар!",- де.


65 Расында саған да сенен бтрынғыларға да: "Егер Аллаға ортақ қоссаң әлбетте ғамалың жойылып кетеді де анық зиянға ұшыраушылардан боласың" деп уахи етілді.


66 Жоқ олай емес, Аллаға ғана құлшылық қыл. Және шткірлік етушілерден бол.


67 Олар Алланы шын иәнінде қадырлай алмады. Негізінде қиямет күні жер бттіндей Оның уысында. Және көктерде оң қолымен бтктеледі. (Алланың қтдыреті бойынша ашса; алақанында, жтиса; уысында. БЖМ.) Ол олардың қосқан ортақтарынан пәк. Әрі жоғары.


68 Сүр трілгенде Алланың қалаганынан басқа көктердегі жан иелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Бірақ Алланың қалагандары қалады. (Б.Ж.М.) Сосын екінші рет Сүр тріледі де сонда олар ттрған бойда қарап қалады. (Немесе не істелетіндігін кттеді. Ж.)


69 Жер жтзі Раббының нтрымен жарық болады. Кітап (ғамал дәптер ортага) қойылады. Пайғамбарлар, куәлер келтіріледі. Олардың араларына хақиқат бойынша ткім егіледі. Олар әділітсіздікке тшырамайды.


70 Әркімге не істегені толық төленеді. Алла олардың не істегендерін жақсы біледі.


71 Қарсы келгендер топ-топ тозаққа айдалады. Сондай-ақ оған барғандарында оның есіктері ашылады. Оларға оның ктзетшілері: "Сендерге іштеріңнен, өздеріңе Раббыларыңның аяттарын оқитын және Бұл ктнге жолыгатындықтарыңды ескертетін елшілер келиеді ме?",- дейді. Олар: "Әрине келді. Бірақ азап ткіиі қарсы болушыларға шындыққа айналды" дейді.


72 Оларға: 'Ішівде Мәңгі қалатын тозақтың есіктерінен кіріңдер" делінеді. Тәкаппарлардың орны нендей жаман.


73 Ал Раббыларына қарсы келуден сақсынғандар, топ-топ жаннатқа жолданады. Сондай-ақ олар оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларга оның сақшылары: "Сендерге сәлем. Қош келдіңдер, жаннатқа мәңгі қалатын түрде кіріңдер" дейді.


74 Олар: "Бізге берген уәдесін пшнға шығарған және бізді жаннаттың жеріне играгер еткен Аллага барлық мақтау лайық. Жаннаттан қалаганымызша орын алаиыз. Ғамал қылушылардың сыйлығы қандай жақсы" дейді.


75 (Мұхаммед Ғ.С.) періштелерді ғаршының айналасында Раббыларын дәріптеген түрде көресің. Олардың арасында хақиқат бойынша үкім етіледі. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббына лайық делінеді.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға