Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 33 «Ахзап»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Әй нәби! Аллаға тақуалық істе де кәпірлермен мүнафықтарга бағынба. Рас Алла тым білуші, аса дана.


2 Раббыңнан өзіңе уахи етілгенге ілес. Әрине Алла не істегендеріңді толық білуші.


3 Аллага тәуекел ет. Ол, уәкіллікте жеткілікті.


4 Алла (Т.) ешбір адамның кеудесінде екі жтрек жасаған емес. (Анамның арқасындайсың деп,) серт қылған жүбайларың, аналарың болмайды. (Араптар; әйелін анасының бір мтшесінө үқсатып, серт қылса; анам боп қалды деп, ажырасатын болған. Ислам дінінде садақа төленеді. БҮНЫ "Зікар" деп, атайды.) Және асырандыларың; бел балаларың бола алмайды. Бүларың ауызша сөздерің гана. Алла шындықты айтады да Ол тура жол көрсетеді.


5 Оларды әкелерімен шақырыңдар. Сол Алланың қасында турарақ. Егер әкелерін білмесеңдер, сонда олар; дінде туыстарың, достарың. Ол жөнде қателессеңдер, сендерге кінә емес. Бірақ әтейге жүректеріңиен болса, (болмайды.) Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді.


6 Пайғамбар, мүміндерге өздерінен артық. Оның жүбайлары олардьің аналары. Алланың Кітабында; туысқандар бір-біріне мүміндерден де мүьажірлерден де (мираста) жақын. Бірақ достарыңа (мүміндерге) қамқорлық жасауларыңа болады. Осылар Кітапта жазылган болатын.


7 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта, пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нұх, Ыбырайым, Мұса және Мәрйем ұлы Ғиса (Ғ.С.) лардан, солардан берік уәде алған едік.


8 Алла шыншылдардың шындығынан Сүрау тшін еді. Кәпірлерге қинаушы азап әзірледі.


9 Әй мүміндер! Алланың сендерге болған нығметін еске алыңдар. Сендерге ләшкерлер келген еді. Сонда оларға боран және сендер көрмеген ләшкерлер жіберген едік. Алла не істегендеріңді толық көруші. (Ћіжіреттің бешінші жылы көптеген рулардан қүралған он екі мың кісілік қалың қол, Мединеге шабуыл жасайды. Мұхаммед (Ғ.С.) үш мың кісімен ор қазып, қорғаныс соғысын жасайды. Бір айга жақын болган соғыста, Мүсылмандар тым қүйзелгендіктен, Қүдыретше қатты боран шығып, жау абыржып, қашады. Б.Ж.Р.М.К.)


10 Сол уақытга олар сендердің жоғарғы жақтарыңнан да төменгі жақтарыңнан да келген еді. Көздерің алайып, жүректерің ауызға келген еді. Сондай-ақ Аллаға байланысты әр түрлі ойлар ойланған еді.


11 Міне сол арада мүміндер сыналып, қатты теңселген еді.


12 Сол уақытта Мүнафықтармен жүректерінде дерті болғандар: "Бізге Алла да Елшісі де алдап қана уәде берген екен" деді.


13 Сол уақытта олардан бір бөлімі: "Әй Мединеліктер! Енді сендерге түруға болмайды. Дереу қайтындар" десе, олардың тагы бір бөлімі, Пайғамбардан: "Үйлеріміз иен еді" деп, рүхсат сүрайды. Негізінде олар (үйлері) иен емес, олар қашуды ғана ойлайды.


14 Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінен пітіне талап етілсе, әрине кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді.


15 Негізінде бүрыннан қайта қашпауга Аллаға уәде берген. Аллага берген уәдесіне жауапкер.


16 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Егер өлімнен немесе өлтіруден қашсаңдар, сендерге еш пайда бермейді. Қашқан уақытта да аз-ақ пайдаланасыңдар" де.


17 "Егер Алла сендерге бір жамандық қаласа немесе жақсылық қаласа, сендерді Алладан қорғайтын кім?",- де. Негізінде олар, өздеріне Алладан өзге бір дос не бір көиекші таба алмайды.


18 Әрине Алла, сендерден (соғысқа шыгуга) кедергі болғандарды да туыстарына: "Бізге келіңдер" деушілерді де біледі. Олардың өте азы гана соғысқа қатынасады.


19 Сендерге(келсе де) тым сараң. Ал қашан бір хауіп төнсе, олардың саган, өздерін өлім есірігі басып бара жатқандай көздері төңкеріліп қарағаның көресің. Сонда хауіп-қатер кетсе, қылған хайырларына іштері ашып, сендерге өткір тілдерін тигізеді.. (100-С. 8-А.) Міне осылар иман келтірмегендер. Сондықтан Алла, олардың ғамалдарын жойды. БҮЛ Аллаға оңай.


20 Олар руларды (жауларды) кетпеді деп, ойлады. Бгер ол рулар келсе, өздері сахарадағы бәдеуилердің ішінде болып, сендердің хабарларыңды Сүрап ттруды көксейді. Егер олар іштеріңце болса да өте аз согысады.


21 Расында сендер үшін, Алланы да ахирет күнін де үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін; Алланың Елшісінде көркем өнегелер бар.


22 Мүміндер жау топтарын көрген сәтте: "Міне бізге Алланың да Елшісінің де уәде еткен нәрсесі. Алла да Елшісі де рас айтқан" десті. Сондай-ақ олардың сенімдерін, бой үсынуларын одан ары артгара түсті.


23 Мүміндерден, Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар: Олардан кейбіреуі жанын қүрбан қылды. Және кейбіреуі кттуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады.


24 Алла шыншылдарды шыншылдықтарыменен сыйлар. Ал мтнафықтарды қаласа, азаптайды да немесе оларга тәубе нәсіп етеді. Кгдіксіз Алла, өте жарылқаушы, тым мейірімді.


25 Алла ол кәпірлерді долданған бойларынша қайтарады. Олар игілікке жете алмады. Алла согыста Мүміндерге жетіп асады. Алла аса ктшті, тым үстем. (Бүрынғы тоқтамды бүзып, бүл соғыста жауға болысқан Якуди Қүрайза тайпасының бекіністері қоршалып, кейі өлтіріліп, кейі түтқынға алынады. Б.Ж.М.К.)


26 Алла (Т.) кітап иелерінен жауға болысқандарды бекіністерінен түсірді. Сондай-ақ олардың жүректеріне үрей салды. Бір бөлімін өлтіріп, бір бөлімін түтқынға алып жаттыңдар.


27 Олардың жерлеріне, үйлеріне, малдарына және сендер аяк баспаған жерге сендерді мүрагер қылды. Әр нәрсеге Алланың толық күші жетеді. (Бүл аяқ баспаған жерден мақсат; Иран, РҮМ т.б. қияметке дейін алынатын мемлекеттер. Б.Ж.М.Р.Х.)


28 Әй Пайғамбар! Жүбайларыңа: "Дүние тіршілігін оның сәнін көксесеңдер, дереу келіңдер, сендерге бір нәрселер беріп, көркем түрде ажыратайын" де.


29 "Егер Алланы, Елшісін және ахирет жүртын қаласаңдар, әрине Алла сендерден жақсылық істегендерге зор сыйлық дайындайды."


30 Әй Пайғамбардың әйелдері! Сендерден біреу ашық бір үятсыздық істесе, оның азабы екі есе арттырылады. БҮЛ Аллаға оңай.


31 Сендерден кім Аллага, Пайгаибарына бой тсынып, ізгі іс істесе, оган да екі есе сыйлық береміз. Сондай-ақ оған мол несібе береиіз.


32 Әй Пайгамбардың әйелдері! Сендер әйелдерден әлде біреу сияқты емессіңдер. Егер тақуалық қылсаңдар, қылымсып сөйлемеңдер. Онда жтрегінде дерті бар әлде кіи дәмеленеді. Әдеттегі сөзді сөйлеңдер.


33 Үйлеріңде отырыңдар, кәдімгі надандық дәурінше ашылмаңдар. Сондай-ақ намазды орындап, зекет беріп, Аллаға, Пайгамбарына багшшңдар. Әй Пайгамбардың тй-іші! Шын мәнінде Алла сендерден аракдықты аулақ қылып, өздеріңді тап-таза қылуды қалайды.


34 Үйлерінде оқылған Алланың аяттары мен хикметтерін еске алыңдар. Шәксіз Алла (Т.) өте жтмсақ, толық білупгі.


35 Сөз жоқ, Мтсылмая ерлер және Мтсылман әйелдер, итмін ерлер және Мүмін әйелдер, бой тсынушы ерлер және бой тсынушы әйелдер, шыншыл ерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, ықыласты ерлер және ықыласты әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, ораза тстаушы ерлер және ораза тстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қоргаушы ерлер және әйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер; Алла (Т.) бұлар үшін жарылқау және ірі сыйлық әзірледі.


36 Алла (Т.) және Елшісі, қашан бір іске үкім берсе, Мүмін ер және мүмін әйел тшін олардың істерінде ерікті болуларына болмайды. Сондай-ақ кім Аллаға, Елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. (Жахыш қызы Зейнеп Мұхаммед Г.С ның әкөсімен туысқан апайының қызы еді. Ал Харис үлы Зәйіт қтлдықтан азат еткен асыранды ұлы еді. Пайғамбар Ғ.С. Зейнепті Зәйітпен үйлендіргенде, Зейнеп те жақындары да қаламаған еді. Аралары жараса алмай Зәйіт Пайгамбар Р.С. ға келіп, айрылатындығын айтады. К.Х.А.Ж.Қ.Т-Қ.)


37 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сен де бақ берген Зәйітке: "Жұбайыңды ажыратпа, Алладан корық!",- деуде едін; Алланың жариялайтын нәрсесін көңліңде жасыруда едің. Адамдардан қорқасың. Негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зәйітгің жүмысы біткен (ажыраған) кезде оны саған некелендірдік; мүміндерге, асырандыларынан босаған әйелдерді алуда бір кінә болмауы тшін. Алланың әмірі орындалады.


38 Пайгамбарға Алланың оған парыз еткен нәрсесінде оған айып жоқ. Бүрынғы өткендерге де Алланың жолы осы еді. Алланың әмірі түжырымды бір үкім.


39 Сондай пайгамбарлар, Алланың нтсқауларын жалгастырып, Одан қорқады да Алладан басқа ешбіреуден қорықпайды. Алла есеп көруде жетіп асады.


40 Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір еркөктің әкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі және пайғамбарлардың соңы. Алла әр нәрсені толық білуші.


41 Әй мүміндер! Алланы өте көп зікір етіңдер.


42 Оны ертелі-кеш пәктеңдер.


43 Ол сондай Алла, сендерді қараңғылықтардан жарыққа шығу үшін өзі рахмет қыяып, періштелері дүға қылады. Сондай-ақ мүміндерге ерекше мейірімді.


44 Олар Аллаға жолыққан күні амандары, "сәлем" болады. Және оларга қымбатты сыйлық әзірледі.


45 Әй Пайғаибар! Сөз жоқ, сеш бір куә әрі қуантушы, ескертуші етіп, жібердік.


46 Алла жаққа, Оның нтсқауымен шақырушы бір нтрлы шырақ ттрінде жібердік.


47 (Мұхаммед Ғ.С.) Мүміндерді рас оларға Алладан, ірі игілік барлыгын штйіншіле.


48 Кәпірлер мен мтнафықтарға бой тсынба. Олардың жәбір-жапаларын елеме. Аллага тәуекел ет. Алла кепілдікте жетеді.


49 Әй мтиіндер! Егер итмін әйелдерді; некеленіп, оларра қосылмай ттрып ажыратсаңдар, сонда оларға сендердің санайтын бір мерзімдерің болмайды. (Ғиддат кттпей-ақ тйлене беруіне болады.) Онда олардың мәьер хақтарын беріп, көркем түрде ажыратыңдар. (Егер мәьер белгіленген болса, жартысы, болмаса азды-көпті бір нәрсе беріледі.2-С. 236-237-А.)


50 Әй Пайғамбар! Расында саған мәьерлерін берген жтбайларыңды, Алла саған насіп етіп, иелігіңде болған ктңдерді, сенімен бірге көшіп келген әкеңмен туысқан ерлердің, әкеңиен туысқан әйелдердің, шешеңмен туысқан ерлердің әрі шешеңмен туысқан әйелдердің қыздарын халал қылдық. Сондай-ақ егер Мүмін бір әйел езін Пайгамбарға бағыштаса; Пайгамбар оны некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше саған халал еттік. Мұсылмандарга жұбайлары, қол астарындағы ктңдері хаққында нені парыз еткенімізді білдік; Саған тарлық болмауы тшін. Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.


51 (Мұхаммед Ғ.С.) жұбайларыңнан кімді кейін қалдырші, қалағаныңды жаныңа аласың. Бөлек қойғандарыңнан біреуін қаласаң да саган бір кінә жоқ. БҮЛ олардың көзайым болып, кейімеулеріне және оларга берген нәрсеңде тггел разы болуларына тағы жақын. Алла жтректеріңдегіні біледі. Алла (Т.) толық білуші, тым жүмсақ.


52 Саған бүдан кейін әйелдер халал емес, сүлулықтары қызықтырса да. Жүбайларыңнан ауыстыруыңа; (бүлардан бірін ажыратып, орнына басқа әйел алуыңа) болмайды. Бірақ қол астындағы күңдер бір сәрі. Алла барлық нәрсені бақылаушы.


53 Әй мүміндер! Пайғамбардың үйлеріне сендерге рүхсат берілмейінше кірмеңдер де тамақтың пысуын күтпеңдер. Бірақ қашан шақырылсаңдар; кіріңдер де тамақ жеген кезде, дереу тарқандар, сөзге айналмаңдар. Расында бүларың Пайғамбарды қынжылтады әрі сендерден ұялады. Бірақ Алла (Т.) шындықтан үялмайды. егер Пайғамбар (Ғ.С.) дың жүбайларьгаан бір нәрсе сүрасаңдар, далданың артынан сүраңдар; бүларың, сендердің де олардың да жүректерінің тазалығы. Сондай-ақ сендердің Алланың Елшісін қынжылтуларыңа және одан кейін жүбайларымен әсте некеленулеріңе болмайды. Сондай істеулерің Алла қасында зор күнә.


54 Бір нәрсені әшкерелесеңдер де жасырсаңдар да әрине Алла (Т.) әр нәрсені толық біледі.


55 (Пайгамбар Ғ.С. ның) жгбайларына; әкелері, үлдары, туыстары, олардың үлдары, қыз туыстарының үлдары, Мтсылман әйелдер және қол астарындағы кгңдері жайында бір айып жоқ. (Бұларға көрінулеріне болады.) (Әй әйелдер!) Алладаи қорқыңдар! Алла (Т.) әр нәрсені көреді.


56 Расында Алла, Пайғамбарга рахмет етеді. Және періштелер салауат айтады. Әй Мүміндер! Оган салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер.


57 Расында Аллаға, Елшісіне ренш бергендер, соларға диние, ахиретте Алла қарғыс беріп, оларға қорлаушы азап дайындады.


58 Сондай мүмін ер, мүмін әйелдерді жазықсыз кейіткендер, әрине олар; жала жауып, ашық күнә жүктеп алды.


59 Әй Пайгамбар! Жүбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт: "Үстеріне бтркеншіктерін орансын. Бұл, олардың танылуларына, сондай-ақ кейітілмеулеріне жақынырақ. Алла (Т.) аса жарылқаушы, тым мейірімді.


60 Егер мүнафықтар, жтректерінде дерті болғандар және қалада уайымды өсек тарқатқандар тыйылмаса, әрине сені оларға үстем етеміз. Сосын олар қалада саған аз заман көрші бола алады.


61 Олар қаргысқа үшырап, қайдан табылса да үсталып, өлтіріледі.


62 Алланың бүрынғы өткендерге жолы осы. Алланың жолынан әсте ауыс-күйіс таба алмайсың.


63 (Мұхаммед Ғ.С.) адамдар сенен қиямет мерзімінен Сүрайды. Оларға: "Оның білімі Алланың қасында; қайдан білесің, мүмкін мерзімі жақын шығар" де.


64 Расында Алла кәпірлерге лагынет етгі. Және оларга жалындаған тозақты әзірледі.


65 Олар онда мәңгі қалады. Не дос не көмекші таба алмайды.


66 Олардың беттері от ішінде аударылатын күні: "Әттең! Бізге не болды? Аллаға бой үсынып, Елшісіне көнген болсақ еді" дейді.


67 "Раббымыз! Басшыларымызға, үлкендерімізге бой үсындық та бізді солар адастырды" дейді.


68 "Раббымыз! Оларға азаптан екі есе бер. Және оларды рахметіңнен мтлде аулақ қыл."


69 Әй Мүміндер! Сендер де Мұса (Ғ.С.) ны ренжіткендер сияқты болмаңдар. Бірақ оны Алла, олардың айтқандарынан ақтады. Ол, Алланың қасында беделді еді.


70 Әй Мүміндер! Алладан қорқыңдар да дүрыс сөз сөйлеңдер.


71 Алла істеріңді оңалтып, күнәларыңды жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға, Елшісіне бой үсынса, әрине ол; үлы табысқа ие болады.


72 Рас аманатты, (дінді. Ж-Қ.Ж.М.К.Р.Х.) көктер мен жерге және тауларға үсындық; сонда олар оны жүктелуден бас тартып, одан қорықты. Оны адам баласы жүктелді. Өйткені ол, өте залым, тым білімсіз...


73 Нәтижеде Алла мүнафық ерлер мен әйелдерді және мүшрік ерлермен әйелдерді азапқа салады да мүмін ерлер мен әйелдердің тәубесін қабыл етеді. Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға